TsunaiHaiya enomeno round zip wallet black 長財布
TsunaiHaiya enomeno round zip wallet blue 長財布
TsunaiHaiya enomeno round zip wallet beige 長財布
TsunaiHaiya enomeno round zip wallet red 長財布
TsunaiHaiya enomeno round zip wallet orange 長財布
TsunaiHaiya enomeno round zip wallet yellow 長財布
TsunaHaiya Fenomeno Wallet ZIP Type1
TsunaHaiya Fenomeno Wallet ZIP Type2
TsunaHaiya Fenomeno Wallet ZIP Type3

Fenomeno Round Zip Wallet
Type/Color - Black / Blue / Beige / Red / Orange / Yellow

 
Pattern - Arrowhead / Diamond / Maze